Szanowni Państwo,   

od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. 

W związku z tym, chcemy Państwa poinformować o zasadach przetwarzania przez JAKRA Corporation Sp. z o.o. Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. Zależy nam, abyście Państwo mieli kompletną wiedzę, a tym samym pełen komfort. 

Jednocześnie zapewniamy, że należycie dbamy o Państwa prywatność i w żaden sposób nie zwiększamy naszych uprawnień. Państwa dane osobowe są u nas bezpieczne, a zgodę na ich zbieranie i przetwarzanie możecie Państwo wycofać w każdej chwili, zgodnie z postanowieniami poniższej ”Informacji o ochronie danych osobowych”.

Informacja o ochronie danych osobowych (zgodnie z definicją zawartą w Art. 4 RODO)

Jakra Corporation Sp. z o.o. z siedzibą w Płochocinie (05-860), przy ul. Długiej 2 („JAKRA Corporation“ lub „MY”), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

– imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, stanowisko, 

– w przypadku przedsiębiorców przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer rachunku bankowego.

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach (zgodnie z zasadami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych – Art.5 RODO):

– zawierania i realizacji łączącej nas umowy oraz świadczenia dla Państwa oferowanych przez nas usług, w tym w szczególności wysyłki zamówionych towarów i realizacji płatności, obsługi reklamacji,

– realizacji obowiązków JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. przewidzianych prawem, w tym w szczególności wystawiania i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych oraz dla celów archiwizacyjnych  

– ochrony praw JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności dochodzenia zaległych płatności w ramach procesów windykacyjnych i procesów sądowych,

– weryfikacji Państwa wiarygodności płatniczej i zdolności kredytowej, jak również w celu zabezpieczenia należnych JAKRA CORPORATION Sp. z o.o.. płatności (umowy poręczenia oraz inne zabezpieczenia),uzasadnionego interesu JAKRA CORPORTION Sp. z o.o.                       w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych,  w tym prowadzenia marketingu produktów i usług JAKRA CORPOARTION Sp. z o.o.  (marketing bezpośredni),

– przesyłania informacji handlowych oraz przeprowadzania działań marketingowych w przypadku wyrażenia przez Państwa osobnych zgód.

 

JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie (zgodnie z przekazywaniem danych osobowych Art.44 do Art.50 RODO):

1.      podmiotom, z którymi JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. ma zawartą umowę współpracy („Przetwarzający dane”) w celu realizacji łączącej nas umowy, realizacji obowiązków JAKRA CORPORATION Sp. z o.o.  przewidzianych prawem, ochrony praw JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. zgodnie z przepisami prawa oraz realizacji uzasadnionego interesu JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. w rozumieniu przepisów                         o ochronie danych osobowych; w szczególności JAKRA CORPORATION  Sp. z o.o. może przekazywać Państwa Dane osobowe podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie, firmy, z którymi współpracujemy w celu świadczenia usług marketingowych.  Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez JAKRA CORPORATION Sp. z o.o.

2.      przedsiębiorstwom z Grupy Kapitałowej JAKRA CORPORATION ,

3.      organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej  oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

 

JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i JAKRA CORPORATION Sp. z o.o.

 

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony danych osobowych. 

Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, zgodnie z prawami osoby, której dane dotyczą zawartymi w artykułach od Art. 12 do Art.23 RODO, macie Państwo prawo do :

1.      żądania dostępu do danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. może pobrać opłatę w wysokości wynikającej       z kosztów administracyjnych,

2.      sprostowania danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,

3.      usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa danych osobowych, a JAKRA CORPOARTION Sp. z o.o. ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,

4.      ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych; w takim przypadku, JAKRA CORPORATION wskaże na Państwa żądanie takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,

5.      przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez JAKRA CORPORATION oraz macie Państwo prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,

6.      sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, a na JAKRA CORPORATION                  Sp. z o.o. może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.

 

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących danych osobowych lub wykonywania praw w zakresie prywatności, prosimy o kontakt z Administratorem Ochrony Danych JAKRA CORPORATION Sp. z o.o., pod adresem: Płochocin (05-860),  ul. Długa 2, tel. + 48 22 478 22 83  lub pod adresem e-mail: marketing@jakra.pl 

Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej informacji zgodnie                                     z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się                         z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.